Pares Balta

Pares Balta

Untitled-2

Nhà rượu Pares Balta được hình thành vào thế kỷ thứ 18. Vào năm 1790, những cây nho đầu tiên được trồng trên mảnh đất mà ngày nay, bao quanh nhà rượu. Sau hơn 200 năm, gần như mọi thứ đã thay đổi nhưng tính kế thừa về vấn đề tôn trọng môi trường của nhà rượu Pares Balta vẫn được tiếp nối và phát triển – Tất cả các dòng vang của họ đều là Vang Hữu Cơ được chứng nhận và tất cả các vườn nho tại đây đều nói không với chất hóa học.

Our products of Pares Balta :